Regulamin, formularze

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy antar.pl, dostępny pod adresem internetowym url: http://www.antar.pl, prowadzony jest przez firmę Antar Piotr Małyjurek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 548-175-63-74, REGON 072899504

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.antar.pl

 2. Sprzedawca; Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Antar Piotr Małyjurek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki posiadająca NIP: 548-175-63-74, REGON 072899504

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 10. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 14. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 16. Dzień roboczy -jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM INTERNETOWYM

 1. Adres Sprzedawcy: Kraków ul Lea 114, 30-133

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: antar@antar.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 12 661 04 60

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

  Alior Bank 53 2490 0005 0000 4500 3094 7177

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00

 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Waga produktów podana podczas składania zamówienia jest szacunkowa i może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od faktycznej wagi przesyłki, na co Klient wyraża zgodę.

   

§ 6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta jest uprzednie założenie konta w Sklepie Internetowym oraz akceptacja Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego Konta użytkownika Sklepu Internetowego, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Klienta.

 2. Zakładając Konto lub składając Zamówienie Klient równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia. Potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji następuje w formie elektronicznej, tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

 3. Założenie Konta w Sklepie Internetowym – rejestracja Klienta - oraz podanie danych osobowych przez Klienta w procesie rejestracji oraz w formularzu Zamówienia jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Sklepie Internetowym – założenia Konta, jak i do składania Zamówień

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3

 

§ 7 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży

 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia

 3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu Internetowego (opcjonalnie);

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

 1. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia

 2. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §7 ust. 2 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży

 

§ 8 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  a. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  c. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  d. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami i kartami płatniczymi jest PayPro S.A. aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://przelewy24.pl

  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka
  PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

 2. Termin płatności:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

 3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór Produktów następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Sprzedawcy.

 4. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności przy użyciu karty płatniczej  przeprowadzanych przez serwis Przelewy24.pl, wysyłka lub odbiór Produktów następuje po otrzymaniu powiadomienia z systemu BlueMedia.pl o prawidłowym wykonaniu transakcji na kwotę odpowiadającą złożonemu zamówieniu.

 5. Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać dokument pro forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty.

 6. W przypadku powstania dodatkowych Kosztów Logistycznych związanych np. z nieodebraniem Produktów, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy Produktów w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.

   

§ 9 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski oraz po wcześniejszym ustaleniu na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Ingernetowego w zakładce Wysyłka i płatności oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

  b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Lea 114, 30-133 Kraków – w Dni Robocze,
  w godzinach od 09:00 do 16:00.

 2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Zasada ta nie dotyczy Produktów, sprowadzanych dla klienta, oznaczonych WYSYŁKA "Do 6 tygodni -na zamówienie".

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Zasada ta nie dotyczy Produktów, sprowadzanych dla klienta, oznaczonych WYSYŁKA "Do 6 tygodni -na zamówienie". O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamówionych produktów przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa i na Klienta przechodzi prawo do dysponowania zamówionymi produktami jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 3. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Produkty, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru Produtków na rzecz Klienta. W przypadku odbioru osobistego przy wybranej formie zapłaty: odroczony termin płatności bądź przelew zaliczka wymagane jest okazanie dowodu osobistego osoby odbierającej Produkty w celu potwierdzenia jej tożsamości.

 

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY -ZWROTY

 1. Zasady zwracania zakupów

  Jeśli zamówiony produkt okazał się nietrafiony, możesz go w łatwy sposób zwrócić. Wystarczy, że skorzystasz z naszej strony zwrotu zakupów, dostępnej pod adresem https://furgonetka.pl/zwroty/5e471dc3-acc9-494c-ac58-41b928731e2f.

  Wybierasz produkty do zwrotu

  Wybierasz produkty do zwrotu

  Możesz zwrócić wszystkie produkty lub tylko niektóre z nich, masz na to 30 dni.

  Określasz szczegóły przesyłki

  Określasz szczegóły przesyłki

  Pakujesz produkty do paczki, wybierasz opcję dostawy i opłacasz przesyłkę zwrotną.

  Odsyłasz paczkę

  Odsyłasz paczkę

  Przekazujesz przesyłkę zwrotną kurierowi lub zanosisz ją do  wybranego punktu nadania.

  Otrzymujesz zwrot pieniędzy

  Otrzymujesz zwrot pieniędzy

  W ciągu 7 dni otrzymujesz zwrot pieniędzy, o czym zostaniesz poinformowany mailowo.

  Prawo odstąpienia od umowy

  Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak, że towar nie może posiadać śladów użytkowania. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w terminie 30 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie fizycznie otrzymałeś/otrzymała zakupiony towar.

  Za jednoznaczne oświadczenie uznajemy zarejestrowanie zwrotu na naszej stronie zwrotu zakupów (i taką formę rekomendujemy).

  [Panel łatwych zwrotów]

  Jeśli wolisz, możesz przesłać oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres antar@antar.pl lub tradycyjną na adres:

  Antar Piotr Małyjurek
  ul. Lea 114, 30-133 Kraków

  Zwrot pieniędzy

  W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie), w terminie nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów.
  Jeśli wybierzesz zwrot za pośrednictwem naszej strony do zwrotu zakupów, dowodem potwierdzającym odesłanie zwracanych towarów będzie status przesyłki zwrotnej, który otrzymamy automatycznie po zgłoszeniu zwrotu.
  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie.

  Zwrot towaru

  Zwracane przedmioty należy odesłać lub przekazać do naszego sklepu niezwłocznie po poinformowaniu nas o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania towaru do naszego sklepu ponosi osoba zwracająca.

  Zwracane przedmioty należy odesłać na adres:

  Antar Piotr Małyjurek
  ul. Lea 114, 30-133 Kraków 

   

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Lea 114, 30-133 Kraków.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

  a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  b. Jeżeli Sprzedawca oferuje darmową dostawę w przypadku Umowy Sprzedaży przekraczającej określoną kwotę, Konsument może zostać obciążony kosztami dostawy, jeżeli w wyniku częściowego odstąpienia od umowy, cena ostatecznie zapłacona będzie niższa od kwoty wymaganej do uzyskania darmowej dostawy.

  c. Jeżeli Sprzedawca oferuje rabat w stosunku do standardowej ceny Produktu w Sklepie Internetowym w przypadku Umowy Sprzedaży przekraczającej określoną kwotę, Konsument może zostać obciążony kwotą będącą różnicą pomiędzy standardową ceną Produktu w Sklepie Internetowym a ceną uwzględniającą zastosowany rabat, jeżeli w wyniku częściowego odstąpienia od umowy, cena ostatecznie zapłacona będzie niższa od kwoty wymaganej do uzyskania rabatu.

  d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  e. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

  a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt na którym zostało zamówione i wykonane zdobienie dla Klienta

  e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 2. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 11 RĘKOJMIA, REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

  b. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca

 1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży należy kierować na odpowiednim formularzu:

  a. pisemnie na adres: ul. Lea 114, 30-133 Kraków

  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: antar@antar.pl

 1. Zaleca się, aby reklamację składać z wykorzystaniem Formularza Reklamacyjnego, którego wzór można pobrać ze strony.

 1. W reklamacji zawrzeć należy m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 1. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym

 

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca Antar Piotr Małyjurek z siedzibą w Krakowie Lea 114, 30-133 NIP: 548-175-63-74.

 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 15 FORMULARZE

 1. Formularz wymiany
 2. Formularz reklamacji
 3. Formularz odstąpienia
 4. Formularz zwrotu
 5. Regulamin Antar
 6. RODO - oświadczenie
 7. [Panel łatwych zwrotów]

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl